Zakres usług

Zapewniamy pełen zakres usług archeologicznych: od fazy planowania inwestycji po jej zakończenie. Obsługujemy wszystkie typy inwestycji budowlanych (m.in. wodociągowe, gazowe, telekomunikacyjne, drogowe)
Nasze usługi obejmują m.in:
– doradztwo w zakresie niezbędnych formalności i wymagań prawnych
– kontakt ze służbami konserwatorskimi i uzyskanie wszelkich koniecznych zezwoleń
– przygotowanie geodezyjne stanowiska (mapy i plany warstwicowe)
– przygotowanie techniczne stanowiska (odhumusowanie)
– dodatkowe rozpoznanie geomorfologiczne i geofizyczne
– badania sondażowe (survey)
– wstępne prognozy zawartości stanowiska archeologicznego
– przeprowadzenie pełnych archeologicznych badań ratowniczych
– konserwację i rekonstrukcję zabytków archeologicznych
– analizę chronologiczno-kulturową zabytków
– inne analizy specyficzne (stratygrafia, dendrochronologia, C14)
– archiwizację i digitalizację zabytków oraz opracowań w standardzie wymaganym przez OODA (centralna baza danych eArcheo)
– składowanie zabytków w nowoczesnych magazynach zgodnie z wymogami ustawowymi
– opracowanie naukowe rezultatów badań w formie sprawozdań zgodnych z wymogami GDDKiA i OODA
– publikacje opracowań wyników badań;
– bieżący nadzór archeologiczny nad pracami budowlanymi i wszelkimi robotami ziemnymi