Nasza misja

Fundacja realizuje swoje cele w kraju i za granicą poprzez :
– wspieranie instytucji kultury działających w sferze ochrony i konserwacji zabytków, archeologii i muzealnictwa;
– organizowanie i wspieranie ekspedycji archeologicznych w celu poszukiwania, odkrywania i poznawania zabytków archeologicznych na rzecz ogólnoświatowego dziedzictwa kulturowego;
– świadczenie wszelkiego rodzaju pomocy, w tym finansowej, podmiotom wykorzystującym lub pragnącym wykorzystywać wiedzę pochodzącą z badań nad zabytkami oraz odkryć archeologicznych;
– świadczenie pomocy, w tym finansowej, osobom i podmiotom sprawującymi opiekę nad zabytkami kultury i sztuki oraz prowadzącym poszukiwania i badania archeologiczne dla celów ochrony, poznania, konserwacji i zachowania zabytków kultury i sztuki;
– wsparcie merytoryczne i finansowanie badań nad rozwojem metod i prac archeologicznych oraz konserwacji i ochrony zabytków;
– pomoc, w tym finansowa na rzecz ratowania i konserwacji zabytków kultury i sztuki;
– organizowanie i finansowanie spotkań osób i przedstawicieli instytucji działających w dziedzinie ochrony zabytków kultury i sztuki;
– nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z instytucjami i osobami działającymi w dziedzinach objętych celami Fundacji;
– przyznawanie stypendiów naukowych krajowych i zagranicznych w tym zapraszanie i finansowanie pobytów w celach naukowych i dydaktycznych wybitnych uczonych i specjalistów z kraju i z zagranicy, działających w dziedzinach objętych celami Fundacji;
– organizowanie kwest i zbiórek pieniężnych na finansowanie celów Fundacji.